SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Regulamin Programu Lojalnościowego
Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu lojalnościowego zbierana naklejek za zakup karmy Delcon zwanego dalej „Programem”.

1.2. Organizatorem Programu jest SET AIM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w , 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 14a/14(„Organizator”).

1.3. Program trwa od dnia 7 lutego 2019r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

1.4. Programem objęte są tylko zakupy karmy Delcon w opakowaniach 3kg, 12 kg lub 10 kg  i Delcon Cat w opakowaniach 1,75kg i 8,75 kg dokonane za pośrednictwem strony www.delcon.pl .

1.5. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny na Stronie WWW Organizatora.

2. ZASADY Programu

2.1. Program skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Programu i zbiorą na kuponie promocyjnym dziesięć naklejek, zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 2.2 poniżej (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).

2.2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.6 oraz 2.7 , Uczestnik, za każdy zakup karmy Delcon w opakowaniach 3, 12 lub 10 kg i Delcon Cat w opakowaniach 1,75 i 8,75 kg dokonany za pośrednictwem strony www.sklep.delcon.pl, otrzyma wraz z przesyłką jedną naklejkę promocyjną („Naklejka”) oraz kupon promocyjny („Kupon Promocyjny”), na który należy przykleić 10 (słownie: dziesięć) Naklejek, a następnie – w okresie trwania Akcji – przekaże Organizatorowi za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub na stoisku podczas wystawy psów lub kotów uzupełniony Kupon Promocyjny. Uzyska tym prawo do odbioru 1( słownie: jednego ) 3 lub 12 lub 10kg worka karmy Delcon - w zależności od przesłanego kuponu lub 1 (słownie: jednego ) 1,75 lub 8,75 kg worka karmy Delcon Cat w zależności od przesłanego kuponu(„Produkt Promocyjny”). Kupon Promocyjny uprawnia do odbioru Produktu Promocyjnego dopiero, gdy zostanie uzupełniony przez Uczestnika o dziesięć Naklejek.

2.3. Warunkiem skorzystania z możliwości otrzymania Produktu Promocyjnego jest okazanie i wydanie Organizatorowi w okresie trwania Programu, uzupełnionego Kuponu Promocyjnego z naklejonymi na niego dziesięcioma Naklejkami. Organizator zatrzymuje Kupony Promocyjne. Po upływie okresu trwania Programu , Kupony Promocyjne tracą ważność i nie będą uprawniały do odbioru Produktu Promocyjnego.

2.4. Przekazanie Produktu promocyjnego nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Organizatorem (opłata za przesyłkę zgodna z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej) lub osobiście u Organizatora na jego stoisku handlowym w czasie trwania wystawy psów lub kotów na której Organizator będzie miał swoje stoisko handlowe, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora o zamiarze odbioru osobistego Produktu Promocyjnego. Informację tę można przekazać za pomocą sms na numer telefonu wskazany na stronie www.delcon.pl w zakładce kontakt lub na adres email Organizatora delcon@delcon.pl .

2.5. Naklejki, Kupony Promocyjne oraz Produkt Promocyjny nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inny rzeczowy, a nadto nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

2.6. Z Programu Lojalnościowego wyłączone są :

2.6.1. Produkty objęte inną promocją lub kupione bezpośrednio u dystrybutora Karmy Delcon, lub otrzymane od hodowcy wraz ze szczenięciem.

2.6.2. Produkty zakupione za pośrednictwem sklepów internetowych innych niż www.sklep.delcon.pl  

2.7. Jeżeli zakup Karmy Delcon, nastąpi w sposób o których mowa w punkcie 2.6 powyżej, wówczas Naklejka nie przysługuje .

2.8. Z udziału w Promocji są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora a także osoby na stałe współpracujące z organizatorem (dystrybutorzy, hodowcy, właściciele szkół dla psów) oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Programu , jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2.9. Niniejszy Program nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen wyprzedażami .

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formie, o której mowa w punkcie 1.5 powyżej.

3.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych jego postanowień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl