SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
REGULAMIN PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INFLUENCEREM
REGULAMIN PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INFLUENCEREM

REGULAMIN PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INFLUENCEREM

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady współpracy zwanej dalej „Programem współpracy” z Influencerem. zwanym dalej „Influencerem”

1.2.  Influencer jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zdolną do podpisana Umowy Programu współpracy, zwanej dalej Umową

1.3.  Influencer otrzyma od organizatora karmę zwaną dalej „Produktem”

1.4. Organizatorem Programu współpracy jest SET AIM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w , 56-400 Olesśnica, ul. Wojska Polskiego 14a/14(„Organizator”).

1.5.  Program trwa od dnia 15.11.2021  do dnia 30.11.2022 r.

1.6.  Program obejmuje 3 tury:

 - pierwsza tura – 1.12.2021 do 28.02.2022 – obejmuje współpracę z 15 Influencerami

 - druga tura – 1.03.2022 do 31.05.2022 – obejmuje współpracę z 6 Influencerami

 - trzecia tura – 1.06.2022 do 30.11.2022 – obejmuje współpracę z 2 Influencerem

1.7.   Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny na Stronie WWW Organizatora.

  1. ZASADY Programu

2.1. Program skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Programu współpracy będą promować produkty marki DELCON.

2.2 Organizator, spośród wszystkich zgłoszeń, wybierze Influencerów w ilości określonej w punkcie 1.6 Regulaminu

2.3. Każdy z wybranych Influencerów w trakcie trwania Programu współpracy otrzyma Produkty dla swojego pupila (zapas wyliczony zgodnie z tabelą żywienia dostępną na stronie www.sklep.delcon.pl)

2.4. Rodzaj Produktu przekazany w Programie współpracy określa organizator, po konsultacji z Influencerem.

2.5. Przekazanie Produktu nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Organizatorem (opłata za przesyłkę zgodna z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej pokrywana przez Organizatora) lub osobiście u Organizatora na jego stoisku handlowym w czasie trwania wystawy psów lub kotów na której Organizator będzie miał swoje stoisko handlowe, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora o zamiarze odbioru osobistego Produktu. Informację tę można przekazać za pomocą emaila na adres delcon@delcon.pl .

2.6. Influencer zobowiązuje się do regularnego promowania produktów DELCON z wykorzystaniem otrzymanych od Organizatora kodów promocyjnych.

2.7. Influencerzy przechodzą do kolejnej tury Programy współpracy na podstawie osiągniętych wyników określonych w Umowie.

2.8. Z udziału w Programie Współpracy są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora a także osoby na stałe współpracujące z organizatorem (dystrybutorzy, hodowcy, właściciele szkół dla psów) oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Programu współpracy , jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2.9. Niniejszy Program współpracy nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen wyprzedażami .

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu współpracy, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Influencerów ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formie, o której mowa w punkcie 1.7 powyżej.

3.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych jego postanowień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl